Asiranswidykacja należności

Szanowni Państwo


W związku z wchodzącym życiem Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako ASIRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) obowiązuje w Polsce od 25 maja 2018 roku. Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.


 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?

  Administratorem danych osobowych jest ASIRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrześni (dalej: ASIRANS) przy ul. Staszica 14 .
  Z ASIRANS można skontaktować się w następujący sposób:
  • listownie na adres:
   ASIRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrześni, ul. Staszica 14 , 62-300 Września
  • przez e-mail: iod@asirans.pl

 2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?

  Dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzonej przez ASIRANS działalności gospodarczej. Głównym przedmiotem tej działalności jest dochodzenie (na drodze sądowej, pozasądowej i egzekucyjnej) roszczeń wynikających z zaciągniętych przez Pana/ią niewykonanych zobowiązań. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią art. 6 ust. 1 lit.b i art. 6 ust. 1 lit f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pana/i dane są przetwarzane w związku z wykonaniem zawartej przez Pana/ią umowy i jej niewykonania lub nienależytego wykonania oraz dochodzenia z tego tytułu roszczeń przez ASIRANS. Nadto podstawą tą jest Pana/i osobna zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych zawarta w art. 9 ust. 2 lit f ;Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zakresie w jakim jest to niezbędne do dochodzenia roszczeń.

 3. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

  Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Asirans może udostępnić Biurowi Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna oraz eMediator.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu prawidłowej realizacji usług określonych w umowie oraz dostawcom, którym Asirans zleca usługi IT i kancelariom prawnym, którym zleca usługi prawne oraz biurowi księgowości dla wypełnienia postanowień prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

 4. Czy dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej?

  Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

 5. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

  Pana/i dane będą przechowywane przez okres niezbędny do całkowitego zaspokojenia dochodzonego roszczenia (w drodze postępowania egzekucyjnego, polubownego), ewentualnie jego przedawnienia i wykonania przez ASIRANS obowiązków skarbowych i rachunkowych związanych ze spłatą/ umorzeniem dochodzonego roszczenia.

 6. Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

  Ma Pan/i prawo dostępu do Pana/i danych osobowych, prawo żądania sprostowania Pana/i danych osobowych, prawo żądania usunięcia Pana/i danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/i danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych ze względu na Pana/i szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/i dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, prawo do przenoszenia Pana/i danych osobowych, tj. prawo otrzymania od ASIRANS Pana/i danych osobowych, w u strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/i tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panem/ią lub na podstawie Pana/i zgody. Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z ASIRANS. Ma Pan./i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 7. Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania) ?

  ASIRANS nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania).Z poważaniem,
ASIRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
W związku z wchodzącym życiem Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako ASIRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) obowiązuje w Polsce od 25 maja 2018 roku. Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.
Czytaj więcej