Leasing konsumencki a podatki dochodowe?

Zawarcie umowy leasingu konsumenckiego przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej nie wywołuje dla tej osoby żadnych skutków podatkowych. Osoba fizyczna nie odnosi z tytułu leasingu konsumenckiego korzyści podatkowych, nie jest także narażona na dodatkowe zobowiązania podatkowe. Leasing konsumencki nie będzie więc umożliwiał odliczenia podatku VAT ani zaliczenia rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów, gdyż uprawnienia takie przysługują wyłącznie przedsiębiorcom. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie będzie także miała możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu i uznawania tych odpisów za koszt podatkowy. W praktyce zatem leasing konsumencki będzie neutralny podatkowo na zasadach podobnych do kredytu bankowego. Jako że celem leasingu jest przede wszystkim oddanie rzeczy korzystającemu do używania, jest on traktowany na gruncie przepisów ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług6, jako świadczenie usług. Oznacza to, iż co do zasady, wykorzystując daną rzecz na podstawie umowy leasingu konsument będzie opłacał miesięczne raty leasingu, do których doliczony zostanie przez finansującego podatek VAT według obowiązującej stawki. Konsument nie będzie natomiast musiał sfinansować całej kwoty podatku VAT należnego z tytułu zakupu danej rzeczy od sprzedawcy. W porównaniu więc do kredytu bankowego bądź pożyczki, leasing nie wiąże się z koniecznością poniesienia przez konsumenta wydatku na sfinansowanie z góry podatku VAT należnego przy sprzedaży danej rzeczy, ani też konieczności zaciągnięcia kredytu na jego sfinansowanie. Podatek VAT wynikający z zakupu rzeczy przez firmę leasingową jest dla niej neutralny, tj. podlega odliczeniu. Nie wchodzi on więc automatycznie do kwoty, od której firma leasingowa naliczać będzie odsetki - będą one naliczane wyłącznie od kwoty zaangażowanego kapitału, a wiec ceny netto rzeczy. Następnie, konsument obciążany będzie okresowymi ratami leasingowymi, na które składać się będzie stosowna część kapitału i odsetek oraz należny od nich podatek VAT według obowiązującej stawki. W odróżnieniu od kredytu bądź pożyczki, w tym przypadku od elementu odsetkowego będzie naliczany podatek VAT, co z kolei proporcjonalnie podwyższa koszt leasingu.

Należy również zaznaczyć, iż niektóre umowy leasingu mogą być kwalifikowane jako skutkujące dostawą towarów w rozumieniu ustawy o VAT - w ich przypadku po stronie korzystającego pojawia się obowiązek wpłaty całkowitej kwoty podatku należnego VAT od sumy przyszłych rat leasingowych z góry, już z chwilą zawarcia umowy leasingu. Niemniej jednak, taka kwalifikacja nie będzie miała zastosowania do umów zawartych z konsumentem, gdyż zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, umowy leasingu kwalifikowane jako dostawa towarów to wyłącznie te umowy, w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty. Jako że konsument nigdy nie będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy, umowy leasingu z nim zawarte winny być kwalifikowane jako świadczenie usług przez finansującego. Wyjątkiem będą wyłącznie umowy, których przedmiotem będzie grunt - w tym przypadku umowa taka kwalifikowana będzie jako skutkująca dostawą towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

Jak to wygląda w praktyce? Procedura rozpoczyna się od złożenia przez konsumenta wniosku o leasing oraz analizy zdolności kredytowej. Decyzję o zawarciu umowy podejmuje się w ciągu 5 dni od momentu dostarczenia kompletu dokumentów. Umowę leasingu konsumenckiego można podpisać legitymując się dwoma dokumentami tożsamości oraz oświadczeniem o wysokości dochodów. Na koniec wystarczy wpłacić około 20 proc. wartości przedmiotu leasingu.

Czy leasing konsumencki ma jakieś wady? Słabym punktem może być kwestia braku prawa własności leasingowanego przedmiotu w okresie umowy. Być może polskie społeczeństwo, w tej chwili dość mocno przywiązane do własności, w obliczu kryzysu finansowego i sztywnych wymagań kredytowych może trwale zmienić swoje przyzwyczajenia i skorzystać z udogodnień, jakie daje leasing konsumencki.

Skontaktuj się z nami

ASIRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , spółka komandytowa

ul. Zawodzie 1A/U1,
62-300 Września
tel. 61 222 70 40
fax.61 222 70 44
e-mail: kancelaria@asirans.pl